Guia Docent

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

Coneixements de processos de fabricació i manufactura i de tractament de residus industrials.

 

Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

En finalitzar l' Assignatura l'estudiant serà capaç de:

 

Competències

 

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

       
  T PP AA Total
1. Bloc Introductori. Presentació de l'assignatura. Expectatives dels alumnes. Introducció al Marc Legislatiu Estatal i Autonòmic d'acord amb la Piràmide de Kelsen.

2 1 3.0

2. Bloc de Gestió i Auditories Ambientals. Què és un Sistema de Gestió i Auditoria Ambiental (SGAA)? Definició EMAS i ISO14001.Marc legal dels SGAA. Descripció general de les etapes per a la implantació de l'EMAS. Estudi de casos pràctics. Implementació de l'EMAS quan ja existeix ISO 14001: etapes addicionals i modificacions necessàries.

6 3 3 12.0

3. Bloc AIA (avaluació ambiental de projectes). Què és l'avaluació ambiental? Definició de Avaluació Impacte Ambiental (AIA) i de Avaluació Ambiental Estratègica (AAE). Diferències i similituds. Origen i evolució de les AIAs i les AAEs. Marc legal de AIA. Procediment administratiu AIA. (screening, scoping i check list).  Metodologies de detecció o identificació dels impactes. Tipus impacte. Caracterització i avaluació dels impactes, descripció. Estudi de casos pràctics.

10 4 6 20.0
4.  Bloc AAE (avaluació ambiental de polítiques, plans i programes). Marc legal de l'AAE. Metodologia per al desenvolupament de l'AAE. Panoràmica actual i reptes per a l'aplicació de l'AAE. 6 3 1 10


Metodologia docent

Sessions de teoria basades en presentacions en suport informàtic. Estudi i elaboració de casos pràctics. Treball autònom. Sessions virtuals de seguiment i presentació dels treballs. Aprenentatge cooperatiu. 

 

 

Avaluació i Autoavaluació

L'avaluació és continuada i es fa ús de la carpeta d'aprenentatge per a recollir les evidencies avaluables de l'alumnat.

Aquesta assignatura funciona amb els recurs disponibles al OCW-UAB. En aquest espai els estudiants trobaran diferents tipus de materials per organitzar i orientar l'assignatura, que els ajudaran a realitzar les activitats proposades i a enllestir la carpeta d'aprenentatge. En aquesta assignatura, l'adequació de l'expressió oral i/o escrita sempre formen part de l'avaluació. Les activitats seran avaluades tot seguint les fitxes d'avaluació de cada activitat. La qualificació de cada activitat constarà d'una part d'autoavaluació i de una altra part d'avaluació feta pel professor.

 

L'índex de la carpeta és el següent:

Fitxes d'avaluació

Fitxes d'avaluació: Avaluació Cartes. Avaluació Exercici de Valoració Inicial de DMA.

 

Bibliografia bàsica 

 

 

 

Enllaços web

 

 

Citation: oaid. (2008, November 18). Guia Docent. Retrieved October 16, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/enginyeries/avaluacio-de-limpacte-ambiental-i-auditories/guia-docent.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License