Guia Docent

Accions del document
 • Envia-ho
 • Imprimeix-ho
 • Content View
 • S5 Presentation
 • Bookmarks

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

Coneixements de processos de fabricació i manufactura i de tractament de residus industrials.

 

Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

En finalitzar l' Assignatura l'estudiant serà capaç de:

 • Explicar amb la seves pròpies paraules el concepte d'Avaluació d l' Impacte Ambiental (AIA) i d'Avaluació Ambiental Estratègica (AAE)
 • Descriure l'origen i l'evolució de les AIAs i les AAEs. Identificar la normativa que legisla l'AIA i l'AAE, a nivell europeu, estatal i autonòmic.
 • Descriure el procediment administratiu i l'estructura de l'AIA i de l'AAE. Identificar-ne les limitacions.
 • Descriure els conceptes generals sobre els sistemes de Gestió i Auditories Ambientals (AA).
 • Identificar la normativa ISO14001-2004 i les eco-auditories europees seguint el reglament EMAS (en anglès, 'EU Eco-Management and Audit Scheme').
 • Aplicar el procediment d'una auditoria ambiental i el d'un Estudi d'impacte ambiental a partir de casos concrets. 
   

 

Competències

 •  Aplicar els diferents mètodes de quantificació d'impactes a casos pràctics.
 • Elaborar un Estudi d'impacte Ambiental.
 • Aplicar i dissenyar el procediment d'una auditoria ambiental a partir de casos concrets. 
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi. 
 • Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica. 
 • Aprenentatge autònom. 
 • Expressió oral i escrita.

 

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

       
  T PP AA Total
1. Bloc Introductori. Presentació de l'assignatura. Expectatives dels alumnes. Introducció al Marc Legislatiu Estatal i Autonòmic d'acord amb la Piràmide de Kelsen.

2 1 3.0

2. Bloc de Gestió i Auditories Ambientals. Què és un Sistema de Gestió i Auditoria Ambiental (SGAA)? Definició EMAS i ISO14001.Marc legal dels SGAA. Descripció general de les etapes per a la implantació de l'EMAS. Estudi de casos pràctics. Implementació de l'EMAS quan ja existeix ISO 14001: etapes addicionals i modificacions necessàries.

6 3 3 12.0

3. Bloc AIA (avaluació ambiental de projectes). Què és l'avaluació ambiental? Definició de Avaluació Impacte Ambiental (AIA) i de Avaluació Ambiental Estratègica (AAE). Diferències i similituds. Origen i evolució de les AIAs i les AAEs. Marc legal de AIA. Procediment administratiu AIA. (screening, scoping i check list).  Metodologies de detecció o identificació dels impactes. Tipus impacte. Caracterització i avaluació dels impactes, descripció. Estudi de casos pràctics.

10 4 6 20.0
4.  Bloc AAE (avaluació ambiental de polítiques, plans i programes). Marc legal de l'AAE. Metodologia per al desenvolupament de l'AAE. Panoràmica actual i reptes per a l'aplicació de l'AAE. 6 3 1 10


Metodologia docent

Sessions de teoria basades en presentacions en suport informàtic. Estudi i elaboració de casos pràctics. Treball autònom. Sessions virtuals de seguiment i presentació dels treballs. Aprenentatge cooperatiu. 

 

 

Avaluació i Autoavaluació

L'avaluació és continuada i es fa ús de la carpeta d'aprenentatge per a recollir les evidencies avaluables de l'alumnat.

Aquesta assignatura funciona amb els recurs disponibles al OCW-UAB. En aquest espai els estudiants trobaran diferents tipus de materials per organitzar i orientar l'assignatura, que els ajudaran a realitzar les activitats proposades i a enllestir la carpeta d'aprenentatge. En aquesta assignatura, l'adequació de l'expressió oral i/o escrita sempre formen part de l'avaluació. Les activitats seran avaluades tot seguint les fitxes d'avaluació de cada activitat. La qualificació de cada activitat constarà d'una part d'autoavaluació i de una altra part d'avaluació feta pel professor.

 

L'índex de la carpeta és el següent:

 • 5% Carta de Presentació (Individual). Heu de fer una breu presentació vostra, on surtin els vostres interessos, les vostres expectatives i totes aquelles qüestions que considereu rellevants per a la vostra participació en aquesta assignatura.
 • 20% Simulació d'Auditoria Ambiental: Cas pràctic. S'ha de documentar (producció escrita i/o enregistraments sonors i/o enregistraments visuals, etc) el disseny, la planificació, l'evolució i el tancament de una auditoria ambiental que heu de fer. Durant el semestre es definirà el tema/cas concret i els punts a tractar.
 • 20% Presentació i redacció de l'informe d'auditoria ambiental. S'ha de presentar un informe de tots el trets rellevants de la auditoria feta. Es presentarà i es farà el raonament crític del cas pràctic del bloc d'auditories ambientals. Si s'escau, es poden dedicar sessions virtuals de seguiment/progressió de l'informe.
 • 15% Exercicis diversos. La tipologia d'exercicis es definirà al llarg de la assignatura. Principalment, però, no exclusivament, s'avaluaran els continguts desenvolupats a la legislació i al bloc d'AAE. Primer exercici: Valoració Inicial de DMA.
 • 30% Presentació del Estudi d'Impacte Ambiental de una activitat escollida pels alumnes: El treball es farà de manera progressiva (lliuraments parcials) d'acord amb el desenvolupament dels continguts del bloc d'AIAs. Durant el semestre es definirà el tema/cas concret i els punts a tractar. Si s'escau, es poden dedicar sessions virtuals de segui-ment /progressió de l'informe. 
 • 10% Calaix de-Sastre: qualsevol altra evidència d'aprenentatge que el alumne vulgui incloure (a tall d'exemple reflexions sobre: millores a les activitats proposades, autoavaluació del comportament dels alumnes en les activitats proposades, millores que caldria fer a les evidències lliurades, proposta d'altres evidències avaluables dins de les activitats proposades, anàlisis d'articles de periòdics relacionats amb la assignatura, etc).

Fitxes d'avaluació

Fitxes d'avaluació: Avaluació Cartes. Avaluació Exercici de Valoració Inicial de DMA.

 

Bibliografia bàsica 

 

 • Glasson, John; Therivel, Riki; Chadwick, Andrew: Introduction to environmental impact assessment. 3rd ed. Routledge, 2005
 • Morrison-Saunders and Arts, J. Ed: Assessing Impact. Handbook of EIA and SEA Follow-up, Stylus Publishing, LLC, 2004
 • Guia pràctica d'implantació d'un sistema de gestió ambiental. Col. Manuals de gestió 2. Editat per la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge i Departament de Salut. 
 • Material divers disponible al OCW-UAB de l'assignatura

 

 

Enllaços web

 

 

Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. oaid. (2008, November 18). Guia Docent. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/enginyeries/avaluacio-de-limpacte-ambiental-i-auditories/guia-docent. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License