Guia Docent

Accions del document
 • Envia-ho
 • Imprimeix-ho
 • Content View
 • S5 Presentation
 • Bookmarks

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

Disposar de les competències digitals bàsiques: escriure y documentar-se amb l'ordinador i Internet , comunicar-se per e-mail. 

 

Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

 

En finalitzar l' Assignatura/Mòdul l'estudiant serà capaç de:

 • Conèixer les diferents aproximacions teòriques i els fonaments de la Tecnologia Educativa.
 • Adoptar una postura personal autònoma i crítica davant l'ús dels medis de comunicació social,  la informàtica i les telecomunicacions (TIC), considerant la seva significació i repercussions socials i edu-catives.
 • Analitzar i avaluar els recursos tecnològics aplicables en els contextos educatius i reflexionar sobre les seves aportacions processos d'ensenyament i aprenentatge i de gestió.
 • Dissenyar i desenvolupar materials educatius multimèdia utilitzant diversos llenguatges  i suports.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar intervencions didàctiques amb el suport de recursos tecnològics

 

Competències

 • Anàlisi de fenòmens educatius
 • Documentació, comunicació i procés de la informació amb eines TIC (transversal). 
 • Disseny i gestió d'activitats educatives amb suports TIC adequades a cada context.
 • Avaluació de recursos educatius TIC i programes i activitats d'aprenentatge amb suports tecnològics.
 • Elaboració i ús de recursos TIC de suport als processos educatius.

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

Temes

       
  T PP AA Total
1. La Tecnologia Educativa: conceptualització i evolució, fonts, línies d'investigació.

2 4  2 8
2. Perfils tecnològics de la "societat de la informació". Cap a un nou paradigma de l'ensenyament. L'educació informal al segle XXI

4 4
 2 10
3. Els recursos didàctics: concepte, taxonomies, funcions, avaluació i ús contextualitzat.

2 2
 2 6
4. Canvis als centres: cap a l'escola del futur. Els recursos tecnològics en els entorns d'ensenyament i formació.

6 4
3 13
5. Dels textos als hipertextos.

2 2
2
6
6. El llenguatge audiovisual

4 4
2
10
7. Els "mass media" i la cultura de la imatge ...

2 4
2
8
8. El vídeo i altres audiovisuals en l'ensenyament.

2 2
2
6
9. TIC com a instrument de gestió en els centres. Orientació d'alumnes. Organització dels recursos tecnològics. Centres de recursos

2 4
2
8
10. La informàtica i el multimèdia educatiu. Conceptualització, avaluació, models d'utilització

6 15
4 25
11. Disseny i producció de materials multimèdia per al ensenyament. Les presentacions multimèdia.

6 15
4 25
12. Internet i les xarxes en educació. Conceptualització, avaluació, aplicacions educatives, models d'utilització. Anàlisis d'entorns virtuals d'aprenentatge. Edició amb weblogs. Els riscos d'Internet.

6 15
4 25

 

 

Metodologia docent

 • Teoria: Presentacions orals amb suport informàtic que presentaran els punts bàsics del temari i que serviran de punt de partida per a la realització de les activitats pràctiques. Cada apartat del temari disposa d'uns esquemes bàsics i diversos enllaços i referències bibliogràfiques per a reforçar i ampliar els aspectes tractats.
 • Activitats pràctiques: Les activitats pràctiques es desenvolupen per parelles o en grups de tres. A través d'elles s'apliquen els continguts tractats a la realització d'una feina concreta. Contribueixen a reforçar i sedimentar els coneixements, i ajuden a desenvolupar les competències de l'assignatura. Aquest curs les activitats pràctiques seran:
 1. Preparació d'un tema relacionat amb  l'assignatura i exposició pública a tota la classe  o lectura d'un llibre o article de la bibliografia i elaboració d'una  ressenya i valoració,
 2. Disseny d'un dossier sobre com usen les TIC en un centre docent, visita al centre, elaboració del dossier i presentació pública a classe.
 3. Avaluar un material didàctic multimèdia (CD o on-line).
 4. Elaboració d'un material didàctic multimèdia en format presentació multimèdia i presentació a la classe. 
 5. Presentar l'autoavaluació final de l'assignatura (individual).

 

Avaluació i Autoavaluació

L'assoliment dels objectius i el desenvolupament de les competències previstes en aquesta assignatura s'avaluaran a través de dos exàmens teòric-aplicatius (50%), diverses activitats pràctiques i el desenvolupament de les tutories (50%). Es busca un equilibri entre la necessitat de certificar un nivell de competències final adequat i l'orientació i estímul que suposa l'avaluació continuada.

 

Bibliografia bàsica 

S'inclou a les webs-guía de cada tema de l'assignatura

 

Bibliografia Complementària

S'inclou a les webs-guía de cada tema de l'assignatura

 

Enllaços web

 

 

Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. oaid. (2008, November 18). Guia Docent. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-socials/tecnologia-educativa/guia-docent. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License