Guia Docent

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

Cap de particular. És una assignatura de primer curs, introductòria als aspectes més bàsics de la Cartografia, alguns dels quals seran tractats en altres cursos posteriors amb més detall. Tot i així, fóra bo tenir algunes nocions bàsiques de mapes topogràfics (p. ex. escala, coordenades).

Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

Competències

Continguts 

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

 

  T PP AA Total
1. Presentació de l'assignatura.

1 0
 0 1
2. Bloc A. La documentació geogràfica.

3 9  1,5 13,5
3. Bloc B. Les propietats de les implantacions: les dimensions.

4,5 12
1,5
18
4. Bloc B. Les propietats de les implantacions: la localització absoluta.

4,5
15
1,5
21
5. Bloc C. La simbolització dels atributs: l'aplicació de variables visuals.

4,5
15
1,5
21
6. Bloc C. L'expressió cartogràfica..

4,5
12
0
14,5
7. Bloc D. La fotografia aèria

4,5
15
0
19,5
8. Bloc D. Les pautes de la fotointerpretació.

6
71,5
1,5
79

Metodologia docent

L'assignatura consta de 6 blocs, cadascun amb les seves pràctiques específiques. Val a dir que el curs té un caire eminentment pràctic, en altres paraules que la teoria que s'hagi de fer s'ensenyarà a partir de la resolució dels problemes i pràctiques proposades per fer a classe. De fet, hi ha previstes molt poques sessions que estiguin dedicades a explicar, estrictament, "teoria".

Més concretament, la metodologia docent es basarà en els següents tres aspectes:

 

Avaluació i Autoavaluació

Els coneixements seran avaluats mitjançant 5 proves escrites corresponents a cadascun dels blocs del temari (un n'inclou dues per ser més extens que la resta) amb una durada aproximada d'1:30h). Dites proves consistiran en exercicis similars als proposats al llarg del curs i en alguns casos, inclouran també preguntes d'argumentació o raonament de les respostes. En cap cas es demanarà definicions o el desenvolupaments d'un tema. Cal dir que el pes de les proves en la nota final de l'assignatura no serà ben bé el mateix.

Per altra banda, es proposa el desenvolupament d'un treball de curs consistent en la realització d'un mapa d'usos del sòl. Aquest treball serà una aplicació concreta de diversos aspectes (no pas tots!) dels tractats a les sessions de fotointerpretació (Bloc D).

La qualificació final del curs es basarà en dos components:

  1. El resultat de les proves escrites (10% + 20% + 20% + 15% + 15% = 80%), i en
  2. La valoració del treball (20%).

Les pràctiques que es proposin de fer regularment (poc més d'una trentena) no seran tingudes en compte en la nota final de l'assignatura. Tot i així, s'han de considerar com a preparatòries de les proves i han de servir també per a l'autoavaluació i el seguiment del progrés del mateix estudiant al llarg del curs (a partir de la consulta de les solucions disponibles al Campus Virtual). En altres paraules, amb les pràctiques l'estudiant haurà de veure fins a quin punt ha treballat a l'assignatura i el seu grau de compromís.

Condicions per a l'avaluació (1ª convocatòria): tanmateix, per a ser avaluats caldrà satisfer els següents requisits:

  1. Aprovar 4 de les 5 proves escrites (o totes 5) amb una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 possibles).
  2. En el cas d'una prova suspesa, cal que la seva puntuació no baixi de 4 punts.
  3. Lliurar un 70% de les pràctiques del curs (sobre un total aproximat d'unes 35).
  4. Obtenir en el treball una puntuació mínima de 4 punts (sobre 10 possibles).
  5. En el cas que tan sols una de les qualificacions de les proves sigui inferior a 4 punts, aquesta no podrà ser compensada amb una altra de millor o d'aprovada. I això mateix succeeix per al treball.

Condicions per a l'avaluació (2ª convocatòria):

  1. En el cas que alguna de les anteriors condicions no es compleixi, la persona afectada caldrà que es presenti a la 2ª convocatòria (setembre). Ara bé, només haurà d'examinar-se de la part o parts de l'assignatura suspeses i la resta de notes es guardaran per a la qualificació final.
  2. En el cas de les pràctiques, i com no es podran lliurar després que finalitzi el termini, si l'estudiant compleix la resta de condicions però no arriba a aquest mínim del 70% exigit, caldrà que es presenti a la 2ª convocatòria per millorar les notes que tingui més baixes, i que al seu moment ja li seran proposades.

Bibliografia bàsica

Barber, P. (2005): El gran libro de los mapas. Barcelona: Paidós.
Bertin, J. (1988): La gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Madrid: Taurus.
Callejo, Mª.L. i Llopis, C. (2000): Planos y mapas. Actividades interdisciplinares para representar el espacio. Libros Aula Magna.
Clark, John O. E. (ed.) (2006): Joyas de la Cartografía.100 ejemplos de cómo la cartografía definió, modificó y aprehendió el mundo. Londres: The Chrysalis Building.
Corbellini, G. (2004): Guía de orientación. El mapa, la brújula, el cielo y el GPS. Madrid: Librería Nàutica Robinson.
Dent, J. B. (1996): Cartography: thematic map design. Dubuque IA: Wm C Brown Publishers, 4ª ed.
Montaner, Mª. C. (2000): Mapes i cartògrafs a la Catalunya contemporània (1833-1941). Els inicis i la consolidació de la cartografia topogràfica. Barcelona: Dalmau i Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
Jacobson, C. (2006): Mapa y brújula. Madrid: Librería Nàutica Robinson.
McDonnell, P. W. (1979): Introduction to Map Projections. New York: Marcel Dekker.
Robinson, A. H. et al (1987): Elementos de cartografía. Barcelona: Omega.
Ruíz Morales, M. i Ruíz Morales, M. (2000): Forma y dimensiones de la Tierra Síntesis y evolución histórica. Barcelona: Serbal.
Strandberg, C. H. (1975): Manual de fotografía aérea. Barcelona: Omega.
Vázquez Maure, F. i Martín López, J. (1988): Fotointerpretación. Madrid: Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Vázquez Maure, F. i Martín López, J. (1989): Lectura de mapas. Madrid: Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Bibliografia Complementària

Jenny, B. i Hurni, L. (2006): "Swiss-style colour relief shading modulated by elevation and by exposure to illumina-tion", The Cartographic Journal, vol. 43, núm. 3, pp. 198-207.
Rabella, J. Mª (1986): "La proyección cartográfica de Arno Peters: valoración cartográfica y valoración didáctica", Didáctica Geográfica, núm. 14, pp. 117-124.
Urteaga, L. i Nadal, F. (2001): Las series del mapa topográfico de España a escala 1:50.000. Madrid: Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Vujakovic, P. (2002): "Whatever Happened to the 'New Cartography'?: The world map and development mis-education", Journal of Geography in Higher Education, vol. 26, núm. 3, pp. 369-380. 

Enllaços web 

Citation: oaid. (2008, November 18). Guia Docent. Retrieved October 16, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-socials/cartografia-i-fotointerpretacio/guia-docent.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License