Guia Docent

oaid

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

No hi ha requeriments previs.


Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

En finalitzar l' Assignatura/Mòdul l'estudiant serà capaç de:

 

Competències 

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

       
  T PP AA Total
1. Presentació de l'assignatura.
Presentació dels objectius de l'assignatura i el seu desenvolupament al llarg del curs.
0,5 0,5   1
2. La comunicació oral.
Atenció i concentració, contacte interpersonal, barreres a la comunicació.
Materials: Bases comunicació oral, Aprendre a escoltar.
1 6   7
3. La presentació oral.
Objectius, organització i eines auxiliars de la presentació oral.
Materials: Preparació xerrada resum, Introducció conclusió.
1 6   7
4. Planificació.
Selecció i organització del contingut, planificació temporal i material.
Materials: Organització xerrada, Marques relacionals, Guió xerrada, Material de suport tipologia, Material de suport ús organització.
1 9 6 16
5. Tècniques
L'ús efectiu de la veu, el contacte visual, la postura i els gestos.
Materials: Anàlisi audiència, Com superar el nerviosisme, Revisió xerrada.
1 9 6 16
6. Programari auxiliar de presentació.
Adequació i adaptació al discurs oral, normes de redacció i de disseny.
Materials: Ajudes visuals, Taules figures efectivitat.
1 9 3 13

 

Metodologia docent

 

Avaluació i Autoavaluació

L'avaluació es basarà en el lliurament de 7 exercicis breus quinzenals (50%) que desenvoluparan els aspectes pràctics de les presentacions teòriques i en una presentació oral (50%) que serà avaluada segons els criteris treballats a classe sobre l'eficiència de les presentacions orals.

 

Bibliografia bàsica

 

Bibliografia Complementària

 

Enllaços web