Guia Docent

Accions del document
 • Envia-ho
 • Imprimeix-ho
 • Content View
 • S5 Presentation
 • Bookmarks

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

No hi ha requeriments previs.


Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

En finalitzar l' Assignatura/Mòdul l'estudiant serà capaç de:

 • Assimilar la comunicació científica com a part fonamental de la recerca científica
 • Entendre la funció comunicativa i el destinatari dels principals gèneres científics (article, resum, presentació)
 • Dominar les normes d'organització i les estratègies comunicatives que asseguren l'eficiència dels textos escrits i orals
 • Millorar la qualitat i l'efectivitat comunicativa de les tècniques de redacció i de presentació de textos escrits i orals
 • Assimilar les normes ètiques bàsiques de la comunicació científica
 • Fer un ús eficient de les eines auxiliars de les presentacions orals (programari de presentació visual)

 

Competències 

 • Capacitat d'organització i planificació (transversal)
 • Comunicació oral i escrita (transversal i específica)
 • Treball en equip (transversal)
 • Ètica de la recerca i de la comunicació científiques (transversal i específica)

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

       
  T PP AA Total
1. Presentació de l'assignatura.
Presentació dels objectius de l'assignatura i el seu desenvolupament al llarg del curs.
0,5 0,5   1
2. La comunicació oral.
Atenció i concentració, contacte interpersonal, barreres a la comunicació.
Materials: Bases comunicació oral, Aprendre a escoltar.
1 6   7
3. La presentació oral.
Objectius, organització i eines auxiliars de la presentació oral.
Materials: Preparació xerrada resum, Introducció conclusió.
1 6   7
4. Planificació.
Selecció i organització del contingut, planificació temporal i material.
Materials: Organització xerrada, Marques relacionals, Guió xerrada, Material de suport tipologia, Material de suport ús organització.
1 9 6 16
5. Tècniques
L'ús efectiu de la veu, el contacte visual, la postura i els gestos.
Materials: Anàlisi audiència, Com superar el nerviosisme, Revisió xerrada.
1 9 6 16
6. Programari auxiliar de presentació.
Adequació i adaptació al discurs oral, normes de redacció i de disseny.
Materials: Ajudes visuals, Taules figures efectivitat.
1 9 3 13

 

Metodologia docent

 • Teoria: La metodologia docent es basarà en breus presentacions orals amb suport informàtic que presentaran els punts bàsics del temari i que serviran de punt de partida per resoldre problemes a l'aula i per elaborar pràctiques individuals. Cada apartat del temari anirà associat a un únic text de bibliografia de lectura obligatòria que reforça i/o amplia la presentació i a un seguit d'enllaços a Internet en què es poden trobar exemples concrets del tema exposat. 
 • Problemes: Els problemes són una part fonamental de les sessions a l'aula perquè incideixen de manera específica en els aspectes teòrics exposat pel professor. Cada sessió teòrica, doncs, anirà seguida d'un o dos problemes que caldrà resoldre a l'aula i que comentarem entre tots, posant l'èmfasi en els lligams amb la presentació teòrica que serveix de punt de partida.
 • Pràctiques: Les pràctiques desenvolupen de manera individual els punts del temari i suposen una versió més complexa dels problemes plantejats a l'aula. Tenen, doncs, com a objectiu reforçar i sedimentar els coneixements, però, sobretot, potenciar les competències transversals i específiques de l'assignatura.

 

Avaluació i Autoavaluació

L'avaluació es basarà en el lliurament de 7 exercicis breus quinzenals (50%) que desenvoluparan els aspectes pràctics de les presentacions teòriques i en una presentació oral (50%) que serà avaluada segons els criteris treballats a classe sobre l'eficiència de les presentacions orals.

 

Bibliografia bàsica

 • Teoria
  Beebe, S. A. & Beebe, S. J. (2003 ). Public Speaking: An Audience-Centered Approach, Boston: Allyn & Bacon.
  Reinhart, S. (2002) Giving Academic Presentations. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Problemes
  Material disponible en línia.

 

Bibliografia Complementària

 • J. Rubio i F. Puigpelat (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic.

 

Enllaços web

 

 

Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. oaid. (2008, July 21). Guia Docent. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-humanes/parlar-en-public-metodes-i-tecniques-dexpressio-1/syllabus. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License