Guia Docent

oaid

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

No es pressuposen coneixements de lingüística. Les lectures bàsiques són en anglès, així que es requereixen coneixements d’anglès.


Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

La lingüística té per objecte la gramàtica de les llengües del món – la gramàtica que s’expressa en les produccions verbals dels parlants. L’objectiu d’aquesta assignatura és d’aproximar l’alumne a l’estudi cientíific de les llengües del món, tenint presents alhora les propietats que totes comparteixen i les que les diferencien – i de mostrar que la variació possible no és infinita.

En finalitzar l’Assignatura/Mòdul l’estudiant serà capaç de:

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’estudiant assoleixi una formació bàsica en lingüística que li permeti emprendre l’anàlisi lingüística de les dades bàsiques de qualsevol llengua del món.

 

Competències 

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

       
  T PP AA Total
1. Introducció. Presentació de la matèria.

La diversitat i la universalitat del llenguatge. Gramaticalitat i acceptabilitat. Aspectes biològics del llenguatge humà. L’origen. L’adquisició del llenguatge. Gramàtica universal i gramàtica particular.

3
  3h

Part I L’estructura de les unitats significatives del llenguatge.
Morfologia,sintaxi, semàntica:
2. Morfologia. Les unitats de l’anàlisi morfològica. Processos morfològics: flexió, derivació i composició. Al·lomorfia, morfemes porte-manteau. Tipologia morfològica. Morfologia no-concatenativa.
3. Sintaxi. La composicionalitat del significat. L’ordre de paraules. Papers temàtics, funcions gramaticals i marcatge de Cas. L'estructura sintàctica com a estructura jeràrquica; proves d’estructura sintagmàtica. L’estructura de la frase. El moviment.

 

24 14   38h
Part II L’estructura de les unitats no significatives.
Fonologia
4. Fonologia. Les unitats de l'anàlisi fonològica. Trets distintius i classes naturals. Els processos fonològics. Més enllà de la fonologia lineal: síl.laba, to, harmonia.
7 7   14h

 

Assignatura/mòdul

1. Introducció

Part I Morfologia, sintaxi, interpretació

2. Morfologia
  2.1. Introducció a la morfologia. La paraula com a unitat analitzable.
  2.2. La paraula com a unitat analitzable; arrels i afixos. Al·lomorfia.
  2.3. Morfologia: un problema per a la segmentació: els morfemes porte-manteau
  2.4. Més enllà de l'afixació
     2.4.1. La composició
     2.4.2. La reduplicació
     2.4.3. L'ablaut
  2.5. Els límits de la paraula: la cliticització
  2.6. Morfologia discontínua
3. Sintaxi
  3.1. Introducció a la sintaxi
     3.1.1. Sintaxi: ordre bàsic de paraules
     3.1.2. Sintaxi: variació en l'ordre bàsic de paraules
  3.2. El marcatge de cas
  3.3. Marcatge de cas i estructura argumental
  3.4. El Criteri Temàtic i els arguments nuls
  3.5. Sintaxi: Tipologia verbal
  3.6. Estructura sintàctica
     3.6.1. Diagnòstics de l'estructura de constituents
     3.6.2. Llengües de nucli inicial i llengües de nucli final
     3.6.3. La teoria X-barra. Els determinants.
  3.7. Sintaxi: Relacions a llarga distància
     3.7.1. La concordança
     3.7.2. El cas
     3.7.3 Moviment
          3.7.3.1 Moviment: illes de qu-
          3.7.3.2. Interrogatives de qu-in situ

Part II: Fonologia
4. Introducció a la fonologia
  4.1. El tret fonològic. La regla fonològica de la fonologia generativa clàssica
  4.2. La motivació no fonètica dels processos fonològics
  4.3. Els fenòmens fonològics com a marcadors útils per a la segmentació
  4.4. Més enllà de la fonologia generativa clàssica
      4.4.1. Els fenòmens sil.làbics
      4.4.2. Els fenòmens tonals
      4.4.3. Més enllà dels tons: l'harmonia


Metodologia docent

S’utilitzarà fonamentalment una metodologia orientada a l’aprenentatge mitjançant la resolució de problemes. Per a cada tema el professor indicarà una lectura (dels volums de Fromkin (2000) o Kaye (1989)) que requerirà l’estudi per part de l’estudiant. Amb els continguts obtinguts, l’estudiant estarà en condicions de resoldre els problemes que es plantejaran i que constituiran la seva pràctica en lingüística.
El curs OCW que es presenta en aquestes pàgines no inclou notes sobre la matèria, però sí que guia l’estudiant sobre la bibliografia que ha d’estudiar; l’originalitat d’aquest curs resideix en el els exercicis, que es presenten per escrit (com és habitual) i també en fitxers de so.
En termes de dedicació,la lectura/estudi presenta aproximadament el 60% del temps de l’alumne, i la resolució d’exercicis el 40% restant.

 

Avaluació i Autoavaluació

Es pot considerar que l’alumne ha assolit els coneixements i competències necessàries quan sigui capaç de resoldre satisfactòriamnet els exercicis proposats. Aquest curs OCW no proporciona les solucions als problemes plantejats, però sovint la solució als problemes es pot trobar a la font de l‘exercici (Fromkin 2000, Kaye 1989). D’aquesta manera l’alumne pot autoavaluar-se.

 

Bibliografia bàsica

 

Bibliografia Complementària

 

Enllaços web

 

Agraïments

L’autora d’aquest curs està en deute amb molts alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona, a més d’informants a Barcelona i Toronto que s’han avingut a gravar les frases dels exercicis en la seva llengua materna o que han establert els contactes necessaris per fer les gravacions. Sense la seva col.laboració aquest projecte no s’hauria pogut dur a terme. El meu agraïment (per ordre alfabètic) a:

Hiroshi Awaji
Ilinca Beturan
Sílvia Blanco
Myriam Cantú
Yukyong Cho
Marina Checa
Antonella Paola Cittanti
Bruce Connell
Emma Connell
Gilles Guilhem Couffignal
Gökhan Dogru
M. Cristina Doronzo
Terttu Eskelinen
Alicia Franco
Daniel Freixas
Aritz Galarraga
Kateryna Grazinska
Adrià Harillo
Shenai Hu
Zuzana Huttova
Quitaf H. Jassim
Yúliya Kovalchuk
Maya Leela
Wojtek Lewandowski
Angelina Markova
Silvia Martínez-Ferreiro
Glyn Morrill
Joan Morrill
Sonia Otzoy
Lisa Perkuhn
Mihaela Pirvulescu
Magin Rivas
Io Salmons
Aysegül Sahin
Abdoulaye Seck
Nikolay Sklyarov
Marta Soto
Nancy Yegros


Moltes gràcies a tots ells. Qualsevol error és responsabilitat de l’autora.