Guia Docent

 

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

No hi ha requeriments previs.

 

Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

En finalitzar l' Assignatura/Mòdul l'estudiant serà capaç de:

 

 

 

Competències

 

 

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

       
  T PP AA Total
Currículum        
1. El currículum, eina de comunicació en el procés de recerca de feina 50 1h50 - 2h40

  1.1. Què és un currículum

  1.2. La finalitat del currículum

  1.3. El mercat laboral actual i el procés de recerca de feina

  1.4. El receptor determina la valoració del currículum

       
2. El contingut informatiu del currículum 1h20 2h15 - 3h35

  2.1. Què és un currículum

  2.2. La finalitat del currículum

  2.3. El mercat laboral actual i el procés de recerca de feina

       
3. Aspectes expressius i formals del currículum. 1h20 2h30 2h25 6h15

  3.1. La claredat expositiva assegura la comprensió i facilita la llegibilitat

  3.2. El to expositiu determina la rigorositat del document

  3.3. La prosa i la correcció del currículum

  3.4. Elements formals de presentació

  3.5. El lliurement del currículum

  3.6. La carta de presentació

       
Entrevista de feina        
4. L’entrevista de selecció 1h15 2h15 - 3h30

  4.1. Què és una entrevista de feina

  4.2. Finalitat de l’entrevista de feina

  4.3. Tipus d’entrevistes de feina

       
5. Les fases de l’entrevista de selecció. 1h15 2h25 - 3h40

  5.1. Fase inicial

  5.2. Fase d’interrogatori

  5.3. Fase de tancament

  5.4. Com afrontar l’entrevista de feina

       
6. Actuació i comportament en una entrevista de feina. 1h15 2h 2h5 5h20

  6.1. Aspectes físics i comunicació no verbal

  6.2. Comunicació verbal

  6.3. Eines de suport

       

 

Metodologia docent

 

Argumenta és un programa especialment dissenyat per a l'aprenentatge en virtualitat. Aquesta versió presenta uns materials didàctics concebuts expressament per a un ensenyament-aprenentatge virtual i elaborats amb els criteris pedagògics, tècnics, funcionals i gràfics adients a la formació mediatitzada per l'ordinador. La interactivitat és un dels seus punts forts: la que es produeix amb la màquina (una part de les activitats permeten obtenir una resposta automàtica), d'una banda, i la interactivitat amb el formador i les altres persones que es formen, d'una altra banda. El paper del formador virtual és clau en el procés, ja que és l'encarregat de gestionar i dinamitzar l'aprenentatge. La relació col•laborativa amb altres aprenents és igualment potenciada sense vulnerar, però, el principi fonamental d'Argumenta: la llibertat d'elecció d'un itinerari formatiu personal que respongui a les necessitats de cadascú.

 

 

Avaluació i Autoavaluació

 

Argumenta atén l'avaluació inicial de les unitats, l'avaluació formativa i l'avaluació final. Cada unitat conté una activitat d'avaluació inicial (prèvia a l'entrada al material didàctic de les unitats), que és seguida per un formador que orienta l'estudiant sobre el procés d'aprenentatge que ha de seguir. Cada unitat, d'altra banda, conté diverses activitats d'avaluació formativa i una activitat d'avaluació final amb un valor de síntesi i que s'ajusta a la necessitat amb què l'aprenent ha accedit a la formació. Pel que fa a l'avaluació cal destacar que: a) les activitats d'avaluació s'han de fer totes; b) un 40?% de la qualificació s'obté de l'activitat d'avaluació final, un 50?% de la mitjana de la qualificació de les activitats d'avaluació formativa i un 10?% de l'aprofitament de la resta de les activitats (d'aprenentatge, no estrictament avaluatives); c) les qualificacions són excel•lent, notable, aprovat, suspès. En el cas que es treballin diverses unitats, la qualificació final s'obté fent la mitjana de les diverses qualificacions.

 

 

Bibliografia bàsica 

 

Bibliografia Complementària

 

Enllaços web

Argumenta

Les unitats He de fer un currículum i Vaig a una entrevista de feina formen part del programa Argumenta i són una de les propostes d’itinerari de les diferents unitats del programa, que pretén cobrir les necessitats lingüístiques i comunicatives pròpies de l'ensenyament superior.

Citation: oaid. (2009, April 15). Guia Docent. Retrieved October 16, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-humanes/comunicacio-per-a-la-insercio-laboral/guia-docent.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License