Guia Docent

oaid

 

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

No hi ha requeriments previs.

 

Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

En finalitzar l' Assignatura/Mòdul l'estudiant serà capaç de:

 

 

 

Competències

 

ESPECÍFIQUES

 

 

TRANSVERSALS

 

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

       
  T PP AA Total
1. Estadística descriptiva.

10 12  4 26
2. Probabilitat, probabilitat condicionada i independència.

10 12
 4 26
3. Variables aleatòries, esperança i variància. Aproximació de la binomial per la normal.

10 12
 4 26
4. Inferència estadística: Intervals de confiança per a po-blacions normals i per a proporcions.

10 12
4 26
5. Contrasts de hipòtesis per a dues poblacions i contrasts de independència.

10 12
4 26
6. Anàlisi de la variància i regressió.

10 12
4 26

 

Continguts del curs complet

Metodologia docent

 

L'assignatura consta de tres parts: Teoria, Problemes i  Pràctiques. La part de Teoria representa el 40% del temps d'aprenentatge, la de Problemes el 30% i la de Pràctiques el 30% restant.

 

 

 

Avaluació i Autoavaluació

 

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant exàmens, generalment escrits. Es valoraran els treballs presentats així com el desenvolupament de les tutories, incorporant una component d'avaluació continuada.

El sistema d'avaluació s'organitzarà en dos mòduls:

 

 

Bibliografia bàsica 

 

 

 

Bibliografia Complementària