Guia Docent

Accions del document
 • Envia-ho
 • Imprimeix-ho
 • Content View
 • S5 Presentation
 • Bookmarks

 

Prerequisits per poder seguir i aprofitar l'assignatura/mòdul

No hi ha requeriments previs.

 

Objectius formatius de l'assignatura/mòdul

En finalitzar l' Assignatura/Mòdul l'estudiant serà capaç de:

 

 • Utilitzar les eines de la probabilitat i de l'estadística bàsiques per tal d'analitzar dades biològiques provinents de la descripció de fenòmens naturals o d'experiments.
 • Utilitzar adequadament els contrastos d'hipòtesis per a la interpretació correcta dels resultats experimentals.
 • Adquirir una visió global i integrada del procés científic d'adquisició de coneixements.

 

 

Competències

 

ESPECÍFIQUES

 

 • Comprendre, interpretar i utilitzar eines matemàtiques i estadístiques en la resolució de problemes biològics (CE2).
 • Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats biològics (CE18).

 

TRANSVERSALS

 

 • Desenvolupar la capacitat de anàlisi i síntesis (CT1).
 • Aplicar recursos estadístics i informàtics en la interpretació de dades (CT2).
 • Treballar en equip (CT4).

 

Continguts

Nota: T: temps de dedicació de l'estudiant a temes de teoria, PP: temps de dedicació de l'estudiant a temes de problemes/pràctiques,  AA: Temps de dedicació de l'estudiant a altres activitats (autoavaluació, proves, ...)

 

Temes

       
  T PP AA Total
1. Estadística descriptiva.

10 12  4 26
2. Probabilitat, probabilitat condicionada i independència.

10 12
 4 26
3. Variables aleatòries, esperança i variància. Aproximació de la binomial per la normal.

10 12
 4 26
4. Inferència estadística: Intervals de confiança per a po-blacions normals i per a proporcions.

10 12
4 26
5. Contrasts de hipòtesis per a dues poblacions i contrasts de independència.

10 12
4 26
6. Anàlisi de la variància i regressió.

10 12
4 26

 

Continguts del curs complet

Metodologia docent

 

L'assignatura consta de tres parts: Teoria, Problemes i  Pràctiques. La part de Teoria representa el 40% del temps d'aprenentatge, la de Problemes el 30% i la de Pràctiques el 30% restant.

 

 • Teoria: Es fonamenta en lliçons magistrals per a les que l'estudiant disposa del material a través del Campus Virtual.
 • Problemes: El curs pràctic d'aquesta assignatura té per objectiu desenvolupar els continguts teòrics que van aprenent al llarg del curs. Per això disposen d'unes llistes de problemes que previament analitzen independentment o en grup i després es corregeixen a classe.
 • Pràctiques: Els estudiants realitzaran un treball de camp d'estadística en cadascuna de les seves etapes. Per això introduïm unes classes pràctiques amb ordinador amb l'utilització d'un full de càlcul per analitzar les dades recollides i procedir a la seva presentació amb taules i gràfics.

 

 

Avaluació i Autoavaluació

 

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant exàmens, generalment escrits. Es valoraran els treballs presentats així com el desenvolupament de les tutories, incorporant una component d'avaluació continuada.

El sistema d'avaluació s'organitzarà en dos mòduls:

 • El mòdul d'entrega de treballs tindrà un pes aproximat d'entre el 20% i el 30%.
 • El mòdul de proves escrites tindrà un pes aproximat d'entre el 70% i el 80%.

 

 

Bibliografia bàsica 

 

 • Teoria
  Daniel, Wayne. Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la salud. México : Limusa, cop. 2002.
  Remington, R. D. Schork, M. A., Estadística Biométrica y Sanitaria, Prentice/Hall Internacional, 1974.
 • Problemes
  Cuadras, Carles M. Problemas de probabilidades y estadística. Barcelona : EUB, 1999-2000, 2ª ed.

 

 

Bibliografia Complementària

 • Delgado, R. Probabilidad y Estadística para ciencias e ingenierías. Delta, Publicaciones Universitarias. 2008.
Copyright 2008, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. oaid. (2008, August 27). Guia Docent. Retrieved September 23, 2019, from OAID - OCW Web site: http://ocw.uab.cat/ciencies-experimentals/estadistica/guia-docent. This work is licensed under a Creative Commons License. Creative Commons License